Poradnik / Testy terenowe mające na celu określenie obciążenia biomechanicznego kończyny dolnej podczas nordic walking w porównaniu z marszem


Powszechnie uważa się, że chodzenie z kijami do Nordic Walking zapewnia 30-50% redukcję obciążenia kończyny dolnej. Jednak niektóre badania koncentrowały się już na obciążeniu biomechanicznym w układach eksperymentalnych i znalazły tylko niewielkie dowody na redukcję obciążenia. Celem tego badania była analiza obciążenia kończyny dolnej pomiędzy instruktorami nordic walking (NWI) i doświadczonymi nordic walkingerami (ENW) w porównaniu z chodzeniem w rzeczywistych warunkach terenowych z różnymi ścieżkami spacerowymi. Po pierwsze, wyniki nie wykazują niższych pionowych sił reakcji pomiędzy ENW i NWI podczas Nordic Walking w porównaniu z marszem. Ani redukcja reakcji na obciążenie przy kontakcie z piętą i odpychaniu, ani też z powodu  różnych torów marszu nie wykazały mniej pionowych sił reakcji pomiędzy grupami. Natomiast dla obu grup w większości torów odnotowano wyższe siły reakcji pionowej podczas kontaktu z piętą w warunkach nordic walking. Różnice te nie były jednak znaczące.

A common opinion is that walking with Nordic Walking poles provides 30-50% load reduction to the lower limb. However, some studies already focused on biomechanical loading in experimental set-ups and found only little evidence of load reduction. The aim of this study was to analyse the loading of the lower limb between nordic walking instructors (NWI) and experienced nordic walkers (ENW) during nordic walking compared to walking in real field circumstances with different walking tracks. First, the results show no lower vertical reaction forces between ENW and NWI during Nordic Walking compared to walking. Neither a reduction of the loading response at heel contact and push off, nor due to one of the different walking tracks, have shown less vertical reaction forces between groups. In contrast, for both groups in most of the tracks higher vertical reaction forces during heel contact were recorded for the nordic walking condition. Though, these differences were not significant.