Poradnik / Atrakcyjność i zainteresowanie nordic walking w opinii uczniów w wieku 9-18 lat z wybranych szkół trójmiejskich


Celem badań było sprawdzenie opinii uczniów różnych etapów kształcenia w województwie pomorskim na temat atrakcyjności Nordic Walking w porównaniu z innymi formami aktywności.
W badaniu wzięło udział około 500 celowo dobranych uczniów. Byli to uczniowie w wieku 11-18 lat. Połowa z nich uczestniczyła w lekcjach wychowania fizycznego z nordic walking. Badane szkoły uczniów zlokalizowane były w województwie pomorskim. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem dwóch kwestionariuszy. Pierwszy z nich posłużył do oceny poziomu aktywności fizycznej uczniów, a także został wykorzystany do badań zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży w Europie (HBSC). Drugi - nasz własny - został stworzony w celu oceny atrakcyjności nordic walking. W pierwszej części badani oceniali nordic walking w porównaniu z innymi formami aktywności fizycznej. W drugiej części deklarowali chęć uczestnictwa w takich zajęciach. Zebrane dane świadczą o dużym zróżnicowaniu opinii uczniów na temat atrakcyjności nordic walking w porównaniu z innymi formami aktywności fizycznej oraz wskazują na potrzebę prowadzenia badań w zakresie preferencji uczniów w planowaniu lekcji wychowania fizycznego w szkole.
Wydaje się, że w kolejnych latach edukacji NW będzie zyskiwał zwolenników wśród tej grupy, ponieważ jest to naturalna forma ruchu, której efekty zdrowotne zaczynają dostrzegać nie tylko nauczyciele, ale również uczniowie.


The purpose of the research was to check opinions of students of various stages of education in the Pomeranian province about the attractiveness of Nordic Walking in comparison with other activities.
About 500 intentionally selected students participated in the survey. These were students of 11-18 years of age. Half of them participated in Nordic walking PE lessons. The researched students’ schools were localized in the Pomeranian province in Poland. Methods of a diagnostic survey using two questionnaires were applied. The first one was used to assess the level of students’ physical activity and was also used to research health behaviours of children and adolescents in Europe (HBSC). The second one – our own – was created to asses the attractiveness of Nordic walking. In the first part, the subjects ranked Nordic walking in comparison with other forms of physical activity. In the second part, they declared eagerness to attend such lessons. The collected data imply a vast diversity of students’ opinions about the attractiveness of Nordic walking in comparison with other forms of physical activity and indicate the need to do research in the area of students’ preferences in planning PE lessons at
school.
It seems that in subsequent years of education, NW will gain followers among this group because it is a natural form of movement, whose health effects are starting to be seen not only by teachers but also by students.