Poradnik / Ćwiczenia fizyczne dla kobiet po przebytym raku piersi: wpływ 10 tygodni treningu na obwody kończyn górnych


Osoby, które przeżyły raka piersi były odwiedzane zarówno przez specjalistów z zakresu kardiologii, jak i medycyny sportowej w celu weryfikacji ich kwalifikacji kardiologicznej i ortopedycznej do uprawiania marszu i Nordic Walking poprzez badanie lekarskie, echokardiografię i maksymalny test wysiłkowy. Po spełnieniu medycznych kryteriów kwalifikacji, uczestnicy zostali losowo przydzieleni do jednej z czterech różnych grup treningowych, które wykonywały trening Nordic Walking (NWg), Nordic Walking + metoda ISA (Doradztwo w zakresie norm interoperacyjności) (NW-ISAg), Walking (Wg) lub Walking + metoda ISA (W-ISAg).
Grupa 2 pokazuje jednorodność grup, które miały takie same wartości wyjściowe, z wyjątkiem obwodów ramion w stanie rozluźnienia, które były wyższe w NWg. Ponieważ NWg miała wyższy rozluźniony obwód ramienia niż pozostałe grupy, i to nie tylko po stronie homolateralnej do leczenia operacyjnego, obserwowana różnica nie wynikała z innego stopnia obrzęku limfatycznego, ale z różnicy w charakterystyce grupy. W grupie 3 wykazano, że wszystkie kończyny górne homolateralne w stosunku do interwencji chirurgicznej z powodu raka piersi miały obwody większe od obwodów kończyny górnej kontralateralnej z wyjątkiem obwodów nadgarstka, które nie wykazały istotnej różnicy. Test Wilcoxona wykazał, że podczas gdy Wg nie wykazała istotnych zmian w żadnej z miar wyniku, a zwiększyła zarówno całkowitą wodę w organizmie, jak i obwód śródręcza, pozostałe grupy wykazały istotne zmniejszenie (grupa 4).


The breast cancer survivors were visited by both cardiology and sports medicine specialists to verify their cardiovascular and orthopaedic eligibility for Walking and Nordic Walking practice through medical examination, echocardiography and the maximal stress test. After meeting the medical eligibility criteria, the participants were randomly assigned to one of four different workout groups, which performed Nordic Walking (NWg), Nordic Walking + ISA (Interoperability Standards Advisory) method (NW-ISAg), Walking (Wg) or Walking + ISA method (W-ISAg) workout.

Group 2 shows the homogeneity of the groups, which had the same starting values, except for the relaxed arm circumferences, which were higher in the NWg. As NWg had higher relaxed arm circumference than the other groups, and not only on the side homolateral to the surgical treatment, the observed difference was not due to a different grade of lymphedema but to a difference in the group’s characteristic. Group 3 shows that all the upper limbs homolateral to the surgical intervention for breast cancer had circumferences greater than those of the contralateral upper limb except the wrist circumferences, which showed no significant difference. The Wilcoxon test showed that while Wg showed no significant changes in any of the outcome measures, and increased both total body water and mid-forearm circumference, the other groups exhibited significant reductions (group 4)