Poradnik / Determinanty zmiany odpowiedzi na insulinooporność w odpowiedzi na nordic walking u starszych kobiet


Nordic walking, charakteryzujący się używaniem dwóch kijków do chodzenia, staje się coraz bardziej popularny. Celem pracy była analiza wpływu 12-tygodniowego programu treningowego nordic walking
na zdolności funkcjonalne i profile metaboliczne, w szczególności na dystans marszu i insulinooporność, wśród starszych kobiet.
W badaniu wzięły udział 74 kobiety (68 ± 7 lat). Program treningowy nordic walking trwający 120 minut tygodniowo był realizowany przez 12 tygodni. Przed i po zakończeniu 12-tygodniowej interwencji,
Zmierzono 6-minutowy dystans marszu (6MWD) oraz wskaźnik homeostazy modelu oceny insulinooporności (HOMA-IR).
Po 12-tygodniowym programie treningowym nordic walking, 6MWD znacząco wzrosło. HOMA-IR poprawił się znacząco z mediany (zakres międzykwartylowy) 2,01 do 1,32 po interwencji. Krokowa analiza wielokrotnej regresji liniowej dla zmian w HOMA-IR wykazała, że zmiany wskaźnika masy ciała, triglicerydów i kwasu moczowego były niezależnie i znacząco związane ze zmianami w HOMA-IR. Zwiększona 6MWD korelowała istotnie z poprawą HOMA-IR u uczestników z wyjściowym stężeniem gamma-glutamylotransferazy (GGT) . Analiza kowariancji wykazała, że dwie linie regresji na każdym wykresie były znacząco różne. Wyniki te sugerują, że zwiększony 6MWD przewiduje poprawę insulinooporności po 12-tygodniowym programie treningowym nordic walking u uczestników z podwyższonym GGT.


Nordic walking, characterized by the use of two walking poles, is becoming increasingly popular. The aim of this study was to analyze the effects produced by a 12-week Nordic walking training
program on functional abilities and metabolic profiles, specifically walk distance and insulin resistance, among elderly women.
 The present study included 74 women (68 ± 7 years). The Nordic walking training program of 120 minutes per week was performed for 12 weeks. Before and at the end of the 12-week intervention,
6-minute walking distance (6MWD) and the homeostasis of the model assessment of insulin resistance (HOMA-IR) were measured.
 After the 12-week Nordic walking training program, 6MWD increased significantly . HOMA-IR improved significantly from a median (interquartile range) of 2.01 to 1.32 after intervention. Stepwise multiple linear regression analyses for changes in HOMA-IR showed that changes in the body mass index, triglycerides, and uric acid were independently and significantly associated with changes in HOMA-IR. The increased 6MWD correlated significantly with improved HOMA-IR in participants with baseline gamma-glutamyl transferase (GGT) , but not in those with baseline GGT . Analysis of covariance showed that two regression lines in each graph were significantly different . These results suggest that increased 6MWD predicts improvement in insulin resistance after a 12-week Nordic walking training program in participants with elevated GGT.