Poradnik / Efekty 8- tygodniowego treningu Nordic Walking na wybrane parametry somatyczne i zmiany w ruchu stawów u kobiet starszych


Postępujące procesy inwolucyjne powodują negatywne zmiany w organizmie człowieka, zwłaszcza w układzie ruchowym i nerwowym, co prowadzi m.in. do zmniejszenia równowagi ciała,
siły mięśniowej i innych zdolności motorycznych. Do najważniejszych przyczyn tego zjawiska należy postępująca bezczynność (hipokinezja). W celu zmniejszenia niedoborów sprawności fizycznej należy podejmować regularną aktywność fizyczną, dostosowaną do wieku i możliwości. Celem pracy jest analiza zależności pomiędzy zwiększonym wysiłkiem fizycznym a zakresem ruchu w wybranych stawach przed i po treningu zdrowotnym wśród kobiet w wieku 55 lat i starszych. Badaniami objęto 60 mieszkanek (x = 58,7 lat) z terenu Jeleniej Góry. Uczestniczyły one w treningu zdrowotnym nordic walking przez 8 tygodni. Badania przeprowadzono dwukrotnie: bezpośrednio przed i po treningu. Mierzono podstawowe cechy somatyczne oraz zakresy ruchów w wybranych stawach. W kwestionariuszach ankietowych uzyskano dane dotyczące wykształcenia, stanu cywilnego, liczby posiadanych dzieci, sprawności fizycznej oraz subiektywnej oceny stanu zdrowia i aktywności fizycznej. Analizę statystyczną wyników przeprowadzono przy użyciu programu Statistica v. 10. Uzyskane wyniki wskazują, że większość mierzonych wartości uległa istotnym zmianom. Średni wskaźnik masy ciała (BMI) zmniejszył się o 1,19 kg/m2. Dominującą cechą wśród badanych była otyłość brzuszna. Po treningu zdrowotnym nieznacznie zmniejszyła się również wartość wskaźnika talia-biodra (WHR). Zakres ruchu wybranych stawów zwiększył się średnio o 3,5°. Systematyczna aktywność fizyczna, dostosowana do wieku i możliwości, wyraźnie prowadzi do pozytywnych zmian w układzie mięśniowo-szkieletowym.


Progressive involution processes cause negative changes in the human organism, especially in the motor and neural systems, which leads to, among other things, decreases in body balance,
muscle strength, and other motor abilities. Progressive inactivity (hypokinesis) is among the most important causes of this phenomenon. Regular physical activity, adjusted to the age and abilities, should be undertaken in order to reduce deficiencies in physical fitness. The aim of this article is to analyze the relationship between increased physical effort and the range of movement in chosen joints before and after health training among women aged 55 years and older. The study involved 60 inhabitants (x = 58.7 years) from the Jelenia Góra area. They participated in the Nordic walking health training for 8 weeks. The tests were performed twice: directly before and after the training. Basic somatic features, as well as the range of movement in chosen joints, were measured. The questionnaires elicited data concerning education, marital status, number of children, physical fitness, and subjective evaluation of health and physical activity. Statistical analysis of the outcomes was conducted using the Statistica v. 10 program. The results indicate that the majority of measured values changed significantly. Average body mass index (BMI) decreased by 1.19 kg/m2. Abdominal obesity was a dominant feature among the respondents. After the health training, the value of waist-hip ratio (WHR) also slightly decreased. The range of chosen joints movement increased by an average of 3.5°. Systematic physical activity, adjusted to the age and abilities, clearly leads to positive changes in the musculoskeletal system.