Poradnik / Motywacje i efekty uprawiania Nordic Walking przez osoby starsze


Badanie przeprowadzono zgodnie z Konwencją Helsińską. Zgodnie z polskim prawem zgoda etyczna nie była wymagana. Respondenci wyrazili pisemną zgodę na przeprowadzenie badania. Przebadano 161 osób: 93 kobiety i 68 mężczyzn (wiek +/- 67,2 lat). W grupie tej znalazło się 48 osób uprawiających Nordic Walking: 33 kobiety i 15 mężczyzn tworzących grupę badawczą (NW). Pozostali stanowili grupę kontrolną (C). Dobór grupy badawczej był celowy. W stosunku do wszystkich badanych przyjęto następujące kryteria doboru:
1. Wiek - 60 lat i więcej.
2. Pełna samodzielność ruchowa i samoobsługowa.
3. Brak aktywności zawodowej: bycie na emeryturze.
W przypadku osób ćwiczących NW - trening przez co najmniej 2 miesiące i marsz z kijkami co najmniej raz w tygodniu przez godzinę.
Wnioski
1. Aktywność fizyczna jest jednym z kluczowych czynników wpływających na samoocenę zdrowia osób starszych.
2. Nordic Walking jest optymalną formą aktywności fizycznej dla osób w wieku podeszłym.
3. Istnieje potrzeba dalszych, pogłębionych badań nad efektywnością uprawiania NW przez osoby starsze, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym.
The study was performed according to the Helsinki Convention. In consistence with the Polish law, the ethical approval was not required. Respondents expressed written consent to the study. 161 persons were examined: 93 women and 68 men (age +/- 67.2 years). There were 48 people practicing Nordic Walking in this group: 33 women and 15 men forming a research group (NW). Others were the control group (C). The selection of the study group was purposeful. The following selection criteria were adopted for all respondents:
1. Age – 60 years and more.
2. Full motor independence of movement and self-service.
3. Lack of professional activity: being in retirement.
In the case of persons practicing NW – training for at least 2 months and marching with sticks at least once a week for one hour.
Conclusions
1. Physical activity is one of the key factors influencing self-assessment of health of elderly people.
2. Nordic Walking is an optimal form of physical activity for peoplein old age.
3. There is a need for further, deeper study of the effectiveness of practicing NW by the elderly, in both biological and psychological terms.