Poradnik / Nordic Walking - nowa forma adaptowalnej aktywności fizycznej


Celem pracy była analiza dowodów naukowych dotyczących wpływu Nordic Walking (NW) na organizm człowieka. Przeprowadzono kompleksowe przeszukiwanie komputerowych baz danych w celu zidentyfikowania odpowiednich angielskich i polskich badań dotyczących NW, które zostały opublikowane w latach 1995-2009 i opierały się na badaniach naukowych. W sumie 26 badań spełniło kryteria włączenia. Większość z nich (12) dotyczyła zagadnień fizjologicznych, jedenaście poświęcono NW jako formie rehabilitacji (w tym jedno studium przypadku), a trzy prace skupiały się na zagadnieniach biomechanicznych występujących w NW. Nie wszystkie z szeroko promowanych korzyści płynących z NW znalazły potwierdzenie w wynikach odnalezionych badań naukowych. Często analizowane zagadnienia nie dostarczały wystarczających wyjaśnień. Istnieje duża rozbieżność w wynikach reakcji fizjologicznych podczas NW w różnych warunkach (na bieżni z/bez spadku; w terenie - pod górę/zjazd/poziomy teren). Wyniki badań analizujących efekty treningu NW jako formy rehabilitacji, szczególnie w obszarach kardiologii, potwierdziły pozytywne aspekty włączenia NW do rehabilitacji pacjenta po ostrym zespole wieńcowym, z klaudycją przerywaną, po chorobie wieńcowej, czy po zawale serca. Wbrew powszechnej opinii i wcześniejszym badaniom, najnowsze badania wykazały, że NW nie zmniejsza nie zmniejsza obciążenia stawu kolanowego.

The purpose of this study was to analyze scientific evidence on the effects that Nordic Walking (NW) has on the human body.  A comprehensive search of computer databases was conducted to identify relevant English and Polish studies on NW that were published from 1995 to 2009 and based on scientific research. A total of 26 studies met the inclusion criteria. The majority of studies (12) discussed physiological issues, eleven studies were dedicated to NW as a form of rehabilitation (including one case study), and three studies focused on biomechanical issues present in
NW. Not all of the widely promoted benefits of NW were confirmed in the results of the found scientific studies. Often analyzed issues did not provide sufficient explanation. There is a large discrepancy in the results of physiological responses during NW in a variety of conditions (on a treadmill with/without grade; field – uphill/downhill/horizontal level terrain). The results of studies analyzing the effects of NW training as a form of rehabilitation particularly in the areas of cardiology confirmed the positive aspects of including NW towards a patient’s rehabilitation after acute coronary syndrome, with intermittent claudication, and after coronary artery disease, or after myocardial infarction. Contrary to popular belief and previously done studies, recent research has shown that NW does
not reduce the loading of the knee joint.