Poradnik / Nordic Walking - przegląd systematyczny


Chód, o charakterze aerobowym, jest aktywnością fizyczną, która w ostatnich dziesięcioleciach była bardzo zalecana ze względu na liczne korzyści dla układu sercowo-naczyniowego i mięśni szkieletowych (Morris i Hardman, 1997). W ostatnich latach rozpowszechnił się nowy sposób chodzenia zwany "Nordic walking" (NW). Aktywność ta jest wykonywana przy użyciu kijków do chodzenia jako pomocy w trakcji. Mimo że jest to stosunkowo nowa metoda, jej międzynarodowy rozwój jest znaczny, częściowo ze względu na korzyści, jakie niesie ze sobą ta praktyka.
Wczesne badania koncentrowały się na zrozumieniu wpływu uprawiania NW na fizjologiczną odpowiedź organizmu. Stanowią one 31% wszystkich znalezionych artykułów. Wyniki tych badań przyczyniły się do rozwoju kolejnej linii badawczej skupiającej się na analizie praktycznego zastosowania nordic walking w programach fitness mających na celu poprawę zdrowia ludzi i/lub ich implementacji w programach rehabilitacyjnych. Stanowią one 45% odnalezionych prac. Wreszcie, opisy procesów biomechanicznych zachodzących podczas NW, często porównywane do procesów zachodzących w normalnym chodzie człowieka, stanowią 24% odnalezionych prac.


Of an aerobic nature, walking is a physical activity which has been highly recommended in recent decades for its numerous benefits to the cardiovascular and skeletal muscle systems (Morris and Hardman, 1997). In recent years, a new walking modality called ‘Nordic walking’ (NW) has been widely spread. This activity is performed with walking poles as an aid to traction. In spite of being relatively recent, its international development has been considerable, partly due to the advantages this practice has been associated with.
Early studies focused on understanding the effects of practising NW on the body’s physiological response . They account for 31% of the articles found. The results of these studies promoted another line of research focused on analyzing the practical application of Nordic walking in fitness programs aimed at improving people’s health and/or their implementation in rehabilitation programs. These account for 45% of the papers found. Finally, the description of the biomechanical processes that occur during NW, often compared to processes in normal human gait, account for 24% of the papers found .