Poradnik / Nordic Walking zwiększa pobór tlenu bez zwiększania odczuwanego wysiłku u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc


U osób zdrowych, nordic walking (NW) generuje większy pobór tlenu niż standardowy chód przy takim samym wskaźniku odczuwanego wysiłku (RPE). Opisano możliwość zastosowania i pozytywne wyniki NW u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP). Celem pracy jest ocena odpowiedzi fizjologicznych i RPE podczas NW u chorych na POChP. 
U 15 chorych na POChP [średnia (SD) wieku 67 (9) lat] z natężoną objętością wydechową w 1. s wynoszącą 55% (15)], V˙ O 2 , wentylację minutową i częstość akcji serca mierzono za pomocą przenośnego systemu podczas 6-minutowego testu chodu (6MWT), inkrementalnego testu chodu wahadłowego (SWT), 6-min NW na twardym podłożu i 6-min NW na miękkim, suchym piasku plażowym. Po każdym teście oceniano RPE za pomocą zmodyfikowanej skali Borga.

In healthy subjects, Nordic walking (NW) generates higher oxygen uptake (V˙ O 2 ) than standard walking at an equal rate of perceived exertion (RPE). The feasibility and positive outcomes of NW in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) have been reported. The aim of the current study is to assess the physiological responses and RPE during NW in COPD patients. 
In 15 COPD patients [mean (SD) age 67 (9) years] with a forced expiratory volume in the 1st s of 55% (15)], V˙ O 2 , minute ventilation and heart rate were measured with a portable system during the 6-min walking test (6MWT), incremental shuttle walking test (SWT), 6-min NW on solid ground (6mNW ground ) and 6-min NW on soft dry beach sand (6mNW sand ). The RPE using a modified Borg scale was assessed after each test.