Poradnik / Pobór tlenu, częstość akcji serca, odczuwany wysiłek oraz zintegrowany elektromiogram kończyn dolnych i górnych podczas marszu poziomego i nordic walking na bieżni ruchomejBadaniami objęto 10 zdrowych dorosłych osób (4 mężczyzn, 6 kobiet). Wszyscy badani regularnie uprawiali ćwiczenia fizyczne. Wszyscy badani zostali zapoznani z procedurami eksperymentalnymi i upewniono się, że przymocowanie urządzenia do ciała nie ma żadnego wpływu na reakcje fizjologiczne badanych podczas Nordic Walking (NW) i marszu poziomego (LW).
Stwierdzono, że NW wywoływał wyższe V- O2, HR i iEMG kończyn górnych przy wszystkich prędkościach chodu w porównaniu z LW. V- E podczas NW było istotnie większe niż podczas LW przy wszystkich prędkościach. Odczyty iEMG dla kończyn dolnych były istotnie niższe podczas NW niż podczas LW. Dane te wskazują, że użycie kijków w NW osłabia aktywność mięśni kończyn dolnych podczas fazy truchtu i odepchnięcia oraz zmniejsza wydatek energetyczny kończyn dolnych, a zwiększa wydatek energetyczny górnej części ciała i układu oddechowego przy określonych prędkościach chodu.


Ten healthy adults (four men, six women) were included in the present study. All subjects regularly engaged in physical exercise. All subjects were familiarized with the experimental procedures, and it was ensured that the attachment of the experimental device to the body did not have any effects on the physiological responses of the subjects during Nordic Walking (NW) and Level Walking (LW).
NW was found to induce higher V• O2, HR and iEMG of the upper extremities at all walking speeds compared with LW. V• E during NW was significantly greater than that for LW at all speeds. The iEMG readings for the lower extremities were significantly lower during NW than during LW. These data indicate that the use of poles in NW attenuates the muscle activity of the lower extremities during the stance and push-off phases, and decreases energy expenditure of the lower extremities and increase energy expenditure of the upper body and respiratory system at certain walking speeds.