Poradnik / Porównanie wpływu marszu z kijkami i bez na aktywację mięśni kończyn górnych i dolnych


Celem pracy była ocena wpływu marszu z kijkami na aktywność elektromiograficzną mięśni kończyn górnych i dolnych. Badanych podzielono losowo na dwie grupy: bez kijków i z kijkami. Dane EMG zostały zebrane poprzez pomiar podczas chodzenia na bieżni przez 30 minut, mierząc od jednego uderzenia pięty do następnego. Zarówno średnie wartości, jak i maksymalne wartości aktywności mięśniowej kończyny górnej wzrosły zarówno w grupie, która używała kijków nordic walking, jak i w grupie, która nie używała kijków nordic walking, a wartości te wykazały statystycznie istotne różnice. Nastąpił wzrost wartości średniej aktywności mięśnia latissimus dorsi, ale różnica nie była istotna statystycznie, natomiast nastąpił istotny statystycznie wzrost jego wartości maksymalnej. Średnie i maksymalne wartości aktywności mięśni kończyny dolnej nie wykazały dużych różnic w żadnej z grup, a wartości te nie wykazały różnic istotnych statystycznie.Używanie kijków do nordic walking zwiększyło aktywność mięśniową kończyny górnej w porównaniu z regularnym marszem, ale nie miało wpływu na kończynę dolną.

The aim of this study was to assess the effect of Nordic pole walking on the electromyographic activities of upper extremity and lower extremity muscles. The subjects were randomly divided into two groups as follows: without Nordic pole walking group and with Nordic pole walking group. The EMG data were collected by measurement while the subjects walking on a treadmill for 30 minutes by measuring from one heel strike to the next. Both the average values and maximum values of the muscle activity of the upper extremity increased in both the group that used Nordic poles and the group that did not use Nordic poles, and the values showed statistically significant differences. There was an increase in the averagevalue for muscle activity of the latissimus dorsi, but the difference was not statistically significant, although there was a statistically significant increase in its maximum value. The average and maximum values for muscle activity of the lower extremity did not show large differences in either group, and the values did not show any statistically significant differences.The use of Nordic poles by increased muscle activity of the upper extremity compared with regular walking but did not affect the lower extremity.