Poradnik / Różnice w nacisku na podłoże między technikami nordic walking


Wysoki nacisk na podłoże wiąże się ze zwiększonym ryzykiem urazu. Charakterystyka każdej aktywności fizycznej determinuje obciążenie kończyn dolnych. Wpływ techniki Nordic Walking (NW) na nacisk na stopę jest wciąż nieznany. Celem pracy była analiza różnic pomiędzy ciśnieniem śródstopia podczas NW techniką diagonalną (DT) a techniką alfa (AT) oraz porównanie ich z ciśnieniem uzyskanym podczas normalnego chodu (W). Normalność i sferyczność danych dotyczących nacisku na stopę została sprawdzona przed wykonaniem dwukierunkowej ANOVA w celu znalezienia różnic pomiędzy prędkościami (preferowana, szybka) i chodem (NW, W) jako czynnikami wewnątrzprzedmiotowymi. Następnie zastosowano test t dla niezależnych miar, aby zidentyfikować specyficzne różnice pomiędzy technikami NW. Siłę tych różnic obliczono za pomocą wielkości efektu (ES). Wyniki wykazały, że podczas NW z AT przy preferowanej prędkości nacisk był niższy pod piętą, boczną częścią śródstopia i palcami w porównaniu z grupą DT. Nie stwierdzono różnic przy prędkości szybkiej. Poza wzrostem prędkości chodu podczas NW (p < 0,01), w obu grupach techniki wykazano niższe ciśnienie podczas NW w porównaniu do W pod głowami Haluksów i Śródstopia. Jako praktyczny wniosek, technika AT może być najbardziej efektywną z technik NW w redukcji nacisku podeszwowego, pozwalając jednocześnie praktykom NW na osiągnięcie fizjologicznych korzyści z NW.


High plantar pressure has been associated with increased risk of injury. The characteristics of each physicalactivity determine the load on the lower limbs. The influence of Nordic Walking (NW) technique on plantar pressure is still unknown. The aim of this study was to analyze the differences between plantar pressure during NW with the Diagonal technique (DT) versus Alpha technique (AT) and compare them with the pressure obtained during normal walking (W). The normality and sphericity of the plantar pressure data were checked before performing a two-way repeated measures ANOVA in order to find differences between speeds (preferred, fast) and the gait (NW, W) as within-subject factors. Then, a t-test for independent measures was used to identify the specific differences between NW techniques. The strength of the differences was calculated by means of the effect size (ES). The results demonstrated that during NW with AT at preferred speed the pressure was lower under the Calcaneus, Lateral Metatarsal and Toes compared to the DT group. No differences were found at the fast speed. Besides the increase in walking speed during NW (p < 0.01), both technique groups showed lower pressure during NW compared to W under the Hallux and Central Metatarsal heads. As a practical conclusion, the AT technique may be the most effective of the NW techniques at reducing plantar pressure while allowing NW practitioners to achieve the physiological benefits of NW.