Poradnik / Trening Nordic Walking a sprawność fizyczna kobiet w starszym wieku


Wraz z wydłużaniem się życia ludzkiego, wzrostem poziomu gospodarczego i wzrostem oczekiwań społecznych, pojawia się również potrzeba rozwoju badań naukowych nad kulturą fizyczną i jej rolą w profilaktyce starzenia się. Dbałość o sprawność fizyczną jest jednym z głównych czynników gwarantujących zarówno zdrowie, jak i wysoką jakość życia milionom osób starszych. Celem pracy było określenie zmian poziomu sprawności fizycznej pod wpływem treningu nordic walking u kobiet w wieku 60-75 lat. Badaniami objęto 65 kobiet w wieku 60-75 lat. Kobiety podzielono na 2 grupy: grupę kontrolną (26 osób) i grupę eksperymentalną (39 osób). Kobiety z grupy eksperymentalnej uczestniczyły w treningu nordic walking przez 15 tygodni, 2 razy w tygodniu po 60 minut na każde spotkanie. W celu określenia poziomu sprawności fizycznej zastosowano próby z testu EUROFIT dla dorosłych oraz przeprowadzono test marszobiegu na dystansie 2 km. Określono tendencję poprawy sprawności fizycznej pod wpływem edukacji zdrowotnej i treningu nordic walking. Najlepsze wyniki uzyskano w dziedzinie wytrzymałościowej. Zaobserwowano również niewielki spadek sprawności fizycznej u kobiet, które nie uczestniczyły w treningu.

Together with longer human lives, increase in economy level and higher social expectations, there is also need for developing science studies on physical culture and its role in prevention of ageing. Taking care of physical fitness is one of the main factor that guarantees both health and high quality life for millions of older people. The purpose of this article was to determine the changes of physical fitness level under the influence of Nordic walking trainingin women aged 60-75 years. 65 women aged 60-75 years were the subject of this study. Women were divided into 2 groups: control group (26 people) and experimental group (39 people). Women from experimental group were taking part in Nordic walking training for 15 weeks, 2 times a week, 60 minutes each meeting. To determine the level of physical fitness some trials from EUROFIT test for adults were applied and march test 2 km was held. The trend of improvement of physical fitness under health education and Nordic walking training was determined. The best results was on endurance field. It was also observed slight decrease in physical fitness in women that didn't take part in mentioned training.