Poradnik / Wpływ 4-tygodniowego treningu nordic walking na sprawność fizyczną i samoocenę jakości zdrowia kobiet w wieku okołomenopauzalnym


Określenie wpływu 4-tygodniowego treningu nordic walking na sprawność fizyczną kobiet w wieku okołomenopauzalnym oraz samoocenę jakości ich zdrowia. Badaniami objęto 84 kobiety w wieku od 48 do 58 lat. Połowa z nich została przydzielona do grupy kontrolnej, a druga połowa do grupy eksperymentalnej. W obu badanych grupach dokonano oceny sprawności fizycznej za pomocą zmodyfikowanego testu Fullertona oraz samooceny jakości życia. Podobne badania powtórzono 4 tygodnie później. W grupie eksperymentalnej pomiędzy tymi dwoma badaniami przeprowadzono trening nordic walking. W ciągu 4 tygodni wykonano 10 sesji treningowych, każda sesja trwała 60 minut, a przerwa między sesjami wynosiła 2 dni. 
4-tygodniowy trening nordic walking spowodował znaczącą poprawę sprawności fizycznej, o czym świadczyła zwiększona siła i elastyczność górnej i dolnej części ciała oraz zdolność do przejścia dłuższego dystansu podczas 6-minutowego testu chodu. Kobiety uczestniczące w treningu wykazały również znaczącą poprawę stanu zdrowia zarówno pod względem zdrowia fizycznego, jak i psychicznego.
Wnioski: 4-tygodniowy trening nordic walking wpływa korzystnie na sprawność fizyczną kobiet w wieku okołomenopauzalnym. Uczestnictwo w treningu przyczynia się również do wyraźnie wyższej samooceny jakości zdrowia.

To determine the effect of a 4-week Nordic walking training on the physical fitness of women of the perimenopausal age and self-assessment of the quality of their health. Eighty-four women between 48 and 58 years of age were included in the study. Half of the group was assigned to the control group and the other half was assigned to the experimental group. In both groups studied, physical fitness was evaluated using a modified Fullerton’s test and a quality of life self-assessment SF-36 (Short Form of Health Status Questionnaire). Similar tests were repeated 4 weeks later. In the experimental
group, a Nordic walking training was conducted between the two tests. During 4 weeks, 10 training sessions were performed, each session was 60 minutes long, and there was an interval of 2 days between the sessions. 
A 4-week Nordic walking training resulted in a significant improvement of physical fitness as demonstrated by an increased strength and flexibility of the upper and lower part of the body and the ability to walk a longer distance during a 6-minute walking test. Women participating in the training also showed a significant improvement in health in terms of both physical health and mental health.

Conclusions: A 4-week Nordic walking training has a positive effect on the physical fitness of the women in the perimenopausal age. Participation in training contributes also to a clearly higher self-assessment of the quality of health.