Poradnik / Wpływ 6-tygodniowego treningu Nordic Walking na skład ciała i stan antyoksydantów u kobiet w wieku poniżej 55 lat


W badaniu wzięło udział 16 kobiet w przedziale wiekowym 56-62 lata, wybranych z grupy ochotników chętnych do udziału w badaniu. Liczebność próby została dobrana z uwzględnieniem
uwzględniając ścisłe monitorowanie procesu treningowego przy użyciu specjalistycznego sprzętu pomiarowego oraz nadzór specjalistów nad każdym sesji treningowej przez specjalistów. W harmonogramie badań uwzględniono badanie pilotażowe, tóre miało na celu zapoznanie uczestników z procedurą oraz 2 serie identycznych testów głównych,  pierwszy z nich przeprowadzono przed rozpoczęciem rutyny ćwiczeń i drugą - w 3. dniu po jego zakończeniu (w celu zminimalizowania ostrych efektów ćwiczeń). Metodykę przeprowadzono w 2 etapach. W pierwszym etapie oznaczono poziomy wskaźników antropometrycznych i składu ciała oraz pobrano próbki krwi do analiz biochemicznych. W II etapie kobiety, po opanowaniu prawidłowej techniki nordic walking nordic walking, wykonywały ćwiczenia o stopniowo wzrastającej intensywności (graded exercise - GE) na bieżni ruchomej, polegające na polegające na marszu z kijkami (stopniowane ćwiczenie (Nordic walking graded exercise - NWGE), podczas których rejestrowano wskaźniki sprawności. Po 6-tygodniowej rutynie ćwiczeń masa ciała (BM) zmniejszyła się istotnie o średnio 0,72%. o średnio 0,72±0,75 kg oraz procentowa zawartość tłuszczu w organizmie (PF) zmniejszyła się o 0,43±0,53%. Średnia wartość BMI zmniejszyła się istotnie o 0,29±0,29 kg/m2  natomiast LBM nie uległa istotnej zmianie.


The study involved 16 women in the 56–62 age range, selected from the group of volunteers willing to participate in the research. The sample size was selected taking into account the strict monitoring of the training process using specialized measuring equipment and supervision of each training session by specialists. The research schedule included a pilot study, which was meant to familiarize the participants with the testing procedure, and 2 series of identical main tests, the first one carried out before the start of the exercise routine and the second one – on the 3rd day after its completion
(to minimize acute effects of exercise). The main tests methodology was carried out in 2 stages. In the 1st stage the levels of anthropometric and body composition indicators were determined and blood samples were collected for biochemical analysis. In the 2nd stage the women, after learning the proper Nordic walking technique, performed exercise with gradually increasing intensity (graded exercise – GE) on a treadmill, consisting of walking with poles (the Nordic walking graded exercise – NWGE), during which the cardiorespiratory fitness indicators were recorded.After the 6-week exercise routine the body mass (BM) decreased significantly by an average of 0.72±0.75 kg and the body fat percentage (PF) decreased by 0.43±0.53%. The average BMI value decreased significantly by 0.29±0.29 kg/m2 , while the LBM did not change significantly.