Poradnik / Wpływ nordic walking na jakość życia związaną ze zdrowiem u osób z nadwagą, cukrzycą typu 2, upośledzoną lub prawidłową tolerancją glukozy


Ocena wpływu 4-miesięcznego okresu zwiększonej aktywności fizycznej na jakość życia związaną ze zdrowiem u osób z nadwagą, cukrzycą typu 2, prawidłową lub upośledzoną tolerancją glukozy.
Do badania włączono 212 osób bez poważnych zaburzeń fizycznych i sercowo-naczyniowych w wieku 61 (57-64) lat, z BMI wynoszącym 29 (27,5-32) kg ⁄m2. Liczby oznaczają medianę (25-75 percentyl). Badanych podzielono na grupy w zależności od prawidłowej tolerancji glukozy, upośledzonej tolerancji glukozy lub cukrzycy typu 2. Randomizowano ich do grupy kontrolnej, która zachowała niezmieniony, nawykowy styl życia, lub do grupy interwencji wysiłkowej, która została skierowana do zaangażowania się w nordic walking z kijkami do chodzenia, 5 godzin tygodniowo przez 4 miesiące. Samoocena aktywności fizycznej i jakości życia związanej ze zdrowiem została dokonana w momencie włączenia do badania oraz po 4 miesiącach. Podstawowa jakość życia związana ze zdrowiem w tej kohorcie była podobna lub lepsza niż w grupie dopasowanej pod względem wieku i płci. Szwedzka próba populacyjna, w 12 z 13 skal. Jakość snu i BMI poprawiły się u uczestników z prawidłową tolerancją glukozy po 4 miesiącach uprawiania nordic walking, przy niewielkim lub żadnym bólu mięśniowo-szkieletowym w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej. Nie wykazano korelacji pomiędzy poprawą jakości snu a poprawą BMI. Jakość snu poprawiła się w grupie z prawidłową tolerancją glukozy po 4 miesiącach uprawiania nordic walking. Nordic walking może być wprowadzony do podstawowej opieki zdrowotnej jako tani sposób ćwiczeń, który sprzyja utracie wagi i poprawie satysfakcji zdrowotnej.


To assess the effects of 4 months of increased physical activity on health-related quality of life in overweight individuals with Type 2 diabetes mellitus, normal or impaired glucose tolerance.
We included 212 individuals without severe physical or cardiovascular impairments aged 61 (57–64) years, with BMI of 29 (27.5–32) kg ⁄m2. Numbers are median (25th–75th percentile). Subjects were stratified based on normal glucose tolerance, impaired glucose tolerance or Type 2 diabetesmellitus.Theywere randomized into either a control group, who maintained unaltered habitual lifestyle, or an exercise intervention group, who were directed to engage inNordic walkingwithwalking poles, 5 h perweek over 4 months. Self-reported physical activity and healthrelated quality of life was assessed at the time of inclusion and after 4 months. Baseline health-related quality of life of this study cohort was similar to, or better than, an age- and sex-matched. Swedish population sample, for 12 of 13 scales. Quality of sleep and BMI were improved for participants with normal glucose tolerance after 4 months of Nordic walking, with little or no musculoskeletal pain as compared with control subjects. No correlation was evident between improved quality of sleep and improved BMI. Quality of sleep improved in the group with normal glucose tolerance following 4 months of Nordic walking. BMI reduction did not account for this improvement.Nordic walking can be introduced in a primary health care setting as a lowcost mode of exercise that promotes weight loss and improved health satisfaction.