Poradnik / Wpływ nordic walking na sprawność fizyczną osób starszych


Celem badań było określenie i ocena wpływu uprawiania Nordic Walking na wydolność fizyczną osób starszych.
Badaniami objęto 41 osób (11 mężczyzn i 30 kobiet), których średnia wieku wynosiła 65 ± 5 lat. Aktywność fizyczną badanych oceniano na podstawie kwestionariusza oceny poziomu i intensywności aktywności fizycznej. W celu określenia sprawności fizycznej badanych wykonano test wytrzymałości łydek według metodyki zaproponowanej przez P. Mark i S. Tremblay (1992), test gibkości kręgosłupa lędźwiowego "sitreach", spirometrię, test wytrzymałości tlenowej. Osoby badane wykonywały treningi Nordic Walking dwa razy w tygodniu. Czas trwania badania wynosił 12 tygodni.
Osoby, które brały udział w sesjach treningowych Nordic Walking wykazały poprawę wskaźników wytrzymałości tlenowej, mniejszą masę ciała oraz niższy stosunek obwodu talii do wymiarów bioder. Elastyczność odcinka lędźwiowego kręgosłupa wzrosła u osób, które nie były aktywne fizycznie.


Research aim was to determine and asses the influence of Nordic Walking on the physical capability of elderly people.
The study included 41 subjects (11 men and 30 women): their average age was 65 ± 5 years. Physical activity of the subjects was evaluated according to their physical activity level and intensity evaluation questionnaire. In order to determine physical fitness of the subjects we performed calf endurance test based on P. Mark and S. Tremblay’s (1992) proposed methodology, lumbar spine flexibility was evaluated by the “sitreach” test, spirometry, aerobic endurance test. The subjects performed Nordic Walking training sessions two times a week. The duration of the study was 12 weeks.
The people who engaged in the Nordic Walking practice sessions showed improved indicators of aerobic endurance, smaller body mass and lower ratio of waist/hip sizes. The flexibility of the lumbar spine area increased for the people who had been physical inactive.