Poradnik / Wpływ treningu Nordic Walking i aerobiku wodnego na skład ciała i przepływ krwi w kończynach dolnych u kobiet w starszym wieku


Nordic walking i aerobik wodny są bardzo popularnymi formami aktywności fizycznej w populacji osób starszych. Celem pracy była ocena wpływu regularnego treningu zdrowotnego na żylny przepływ krwi w kończynach dolnych oraz skład ciała u kobiet po 50. roku życia. W badaniu wzięły udział 24 kobiety w średnim wieku 57,9 (± 3,43) lat, losowo podzielone na trzy grupy (nordic walking, aerobik wodny i nietrenujące). Trening trwał 8 tygodni, a sesje odbywały się dwa razy w tygodniu po 1 godzinie. Nawyki żywieniowe nie były zmieniane. Przed i po treningu mierzono czas napełniania żył oraz funkcję pompy żylnej kończyn dolnych za pomocą fotopletyzmografii. Skład ciała określono za pomocą impedancji bioelektrycznej. Ośmiotygodniowy trening nordic walking poprawił przepływ krwi żylnej w kończynach dolnych i znormalizował skład ciała w kierunku redukcji czynników ryzyka przewlekłej choroby żylnej. Średnie wartości zmiennej czasu napełniania (odpowiednio p = 0,04, p = 0,02) zmniejszyły się zarówno w prawej, jak i lewej kończynie dolnej. Po treningu stwierdzono istotny statystycznie wzrost wskaźnika funkcji pompy żylnej tylko w prawej kończynie dolnej (p = 0,04). Stwierdzono istotny wzrost beztłuszczowej masy ciała, masy komórek ciała i całkowitej wody w organizmie (p = 0,01), natomiast masa ciała, wskaźnik masy ciała i tkanka tłuszczowa uległy zmniejszeniu (p < 0,03). W odniesieniu do wodnego treningu aerobowego nie zaobserwowano podobnych zmian w funkcji układu żylnego ani w składzie ciała.


Nordic walking and water aerobics are very popular forms of physical activity in the elderly population. The aim of the study was to evaluate the influence of regular health training on the venous blood flow in lower extremities and body composition in women over 50 years old. Twenty-four women of mean age 57.9 (± 3.43) years, randomly divided into three groups (Nordic walking, water aerobics, and non-training), participated in the study. The training lasted 8 weeks, with one-hour sessions twice a week. Dietary habits were not changed. Before and after training vein refilling time and the function of the venous pump of the lower extremities were measured by photoplethysmography. Body composition was determined by bioelectrical impedance. Eight weeks of Nordic walking training improved the venous blood flow in lower extremities and normalized body composition in the direction of reducing chronic venous disorder risk factors. The average values of the refilling time variable (p = 0.04, p = 0.02, respectively) decreased in both the right and the left leg. After training a statistically significant increase in the venous pump function index was found only in the right leg (p = 0.04). A significant increase in fat-free mass, body cell mass and total body water was observed (p = 0.01), whereas body mass, the body mass index, and body fat decreased (p < 0.03). With regard to water aerobic training, no similar changes in the functions of the venous system or body composition were observed.