Poradnik / Wpływ treningu wysiłkowego na codzienną aktywność fizyczną i czynniki ryzyka cukrzycy typu 2


W niniejszej pracy badano wpływ 13-dniowej stacjonarnej aktywnej rehabilitacji ruchowej oraz 12-tygodniowej interwencji ruchowej na intensywność i objętość codziennej aktywności fizycznej. Ponadto badano wpływ interwencji ruchowej na czynniki ryzyka cukrzycy typu 2 oraz wpływ intensywności i objętości niestrukturalizowanej LTPA na skład ciała i reakcje wydolności fizycznej na trening.
Spowodowało to zmniejszenie objętości całkowitej aktywności fizycznej. W badaniu interwencji wysiłkowej Nordic Walking, ale nie treningu oporowego (RT),  zwiększyła objętość całkowitej LTPA (ćwiczenia strukturalne + niestrukturalizowana LTPA) od poziomu wyjściowego w porównaniu z grupą kontrolną bez ćwiczeń. Jednak ani NW, ani RT nie spowodowały zwiększenia objętości całkowitej aktywności fizycznej (24 godziny na dobę). Zarówno interwencja NW, jak i RT może obniżać stężenie krążącej w osoczu chemeryn, podczas gdy tylko NW była skuteczna w obniżaniu stężenia krążącej w osoczu leptyny, masy ciała i procentowej zawartości tkanki tłuszczowej.The present study investigated the effect of a 13-day in-patient physical active rehabilitation and a 12-week exercise intervention on intensity and volume of daily physical activity. In addition, the effect of exercise intervention on risk factors of type 2 diabetes and the effect of intensity and volume of non-structured LTPA on body composition and the physical capacity responses to training were studied.
It resulted in a decreased volume of total physical activity. In the exercise intervention study, NW, but not RT, increased the volume of total LTPA (structured exercise + non-structured LTPA) from baseline compared to the nonexercise control group. Neither NW nor RT, however, induced an increase in the volume of total physical activity (24 hours per day). Both NW and RT intervention can decrease circulating chemerin levels, while only NW was effective in decreasing circulating plasma leptin, body weight and fat percentage.