Poradnik / Wydatek energetyczny podczas marszu nordic walking i marszu konwencjonalnego oceniany za pomocą akcelerometru


 Celem pracy była ocena i porównanie wydatku energetycznego (EE) oraz wysiłkowej częstości skurczów serca (EHR) podczas marszu Nordic Walking (NW) i marszu konwencjonalnego (W) u studentów uczelni wychowania fizycznego i turystyki/rekreacji. Badaniami objęto 53 kobiety i 65 mężczyzn, studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach i Politechniki Opolskiej. Do oceny EE podczas marszu nordic walking i marszu konwencjonalnego oraz do pomiaru EHR użyto akcelerometru jednoosiowego Caltrac Monitor i pulsometru Polar RS 400 SD. Po standardowej rozgrzewce uczestnicy (grupa łączona) maszerowali z kijkami przez 30 minut, z prędkością regulowaną przez prowadzącego grupę, który posługiwał się wskazaniami footpodów: 5,5-6,5 km/h - w Katowicach, oraz 7,5-8,5 km/h - w Opolu. Po przerwie, w czasie której tętno uczestników spadało poniżej 100 uderzeń na minutę, powtarzano powyższe czynności i pomiary, podczas normalnego chodu.
Dane z badań wykazały, że EE i EHR podczas Nordic Walking były istotnie wyższe niż podczas zwykłego marszu, niezależnie od prędkości poruszania się i płci. NW może stanowić przydatną metodę w profilaktyce zaburzeń hipokinetycznych.

 The objective was to assess and compare the energy expenditure (EE) and exercise heart rate (EHR) during Nordic Walking (NW), and conventional walking (W) in physical education and tourism/recreation university students. A total of 53 women and 65 men, students at the Academy of Physical Education in Katowice, and Polytechnic in Opole, in Poland, were investigated to assess the EE of Nordic Walking and conventional walking, and to measure the EHR, a uniaxial accelerometer – Caltrac Monitor, and a pulsometer – Polar RS 400 SD were used. After a standard warm-up, the participants (joined group) were marching with poles for 30 minutes, at a speed regulated by the group’s leader, who used footpod’s indications: 5.5–6.5 km/h – in Katowice, and 7.5–8.5 km/h – in Opole. After a break, during which the participants’ heart rate decreased below 100 bpm, the above actions and measurements were repeated, during normal walking.
Our study data have shown that EE and EHR during Nordic Walking, have been significantly higher than during conventional walking, regardless of the moving speed and gender. NW might present a useful modality in prevention of hypokinetic disorders.