Poradnik / Wzorce energii mechanicznej w nordic walking: porównanie z chodem konwencjonalnym


Populację badaną stanowiło ośmiu instruktorów NW z licencją ANWI (Associazione Nordic Walking Italia) w średnim wieku 39,6 +/- 12,6 lat, wzrost 1,81 +/- 0,08 m, masa ciała 79,1 +/- 8,7 kg,
i z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w NW.  Wszyscy uczestnicy zostali poinformowani o charakterze i procedurach badania, zanim wyrazili pisemną zgodę na udział w nim. Testy przeprowadzono na zmotoryzowanej bieżni z powierzchnią pasa o szerokości 2,5 m i długości 3,5 m (RL3500E, Rodby, Szwecja). Osoby badane używały kijków NW (Excel, Nordic Walker) wyposażonych w specjalne końcówki z węglików spiekanych, aby zapewnić odpowiednią przyczepność do powierzchni bieżni. Zgodnie z zaleceniami INWA, długość kijków określano mnożąc wzrost badanego w cm przez 0,68, z tolerancją 2,5 cm. Badani wykonywali 5-minutowe próby na bieżni jako chód konwencjonalny oraz NW z prędkością 4 km/godz. Podczas NW wszyscy badani przyjęli technikę diagonalną, która jest najczęściej stosowaną techniką NW i charakteryzuje się kontralateralną koordynacją nóg i ramion. Wszystkie warunki były randomizowane. Badanie wykazało, że napęd wykonywany przez kijki w Nordic Walking znacząco wpływa na mechanikę lokomocji, co skutkuje większymi wahaniami energii, wyższą pracą mechaniczną i wydatkiem energetycznym oraz niższą sprawnością.The study population was eight male NW instructors licensed by the ANWI (Associazione Nordic Walking Italia) mean age 39.6 +/- 12.6 years, height 1.81 +/- 0.08 m, body weight 79.1 +/- 8.7 kg,
and with at least two years of experience in NW.  All participants were informed about the nature and procedures of the study before they gave their written consent to participate. Tests were performed on a motorized treadmill with a belt surface 2.5 m wide and 3.5 m long (RL3500E, Rodby, Sweden). Subjects used NW poles (Excel, Nordic Walker) equipped with special carbide tips to ensure appropriate grip with the treadmill surface. As recommended by the INWA, pole length was determined by multiplying the subject’s height in cm by 0.68, with a tolerance of 2.5 cm. The subjects performed 5-min tests on the treadmill as conventional walking and NW at a speed of 4 km h. During NW all subjects adopted the diagonal technique, which is the most common NW technique and is characterized by contralateral leg and arm coordination. All conditions were randomised. This investigation shows that the propulsion made through the pole in Nordic Walking greatly affects the mechanics of locomotion, resulting in greater energy fluctuations, higher mechanical work and energy expenditure, and a lower efficiency.