Poradnik / Korzyści z zastosowania Nordic Walking w rehabilitacji osób z chorobą Parkinsona


W celu uniknięcia powikłań sercowo-naczyniowych kwalifikacja do ćwiczeń jest obowiązkowa po zakończeniu oceny tolerancji wysiłku. Na podstawie tej oceny można ustalić planowy program treningowy dla osób z chorobą Parkinsona, który powinien być dostosowany do stopnia niepełnosprawności oraz powinien uwzględniać czas trwania, częstotliwość i intensywność ćwiczeń. Najważniejsze korzyści z NW to zaangażowanie dużych grup mięśniowych w porównaniu z regularnym marszem, zwiększenie wydatku energetycznego podczas aktywności, poprawa ogólnej funkcji stawów oraz nauka umiejętności technicznych mających zastosowanie w życiu codziennym. Ponadto stwierdzono, że NW korzystnie wpływa na samopoczucie psychiczne. Według Monteiro i Franzoni, chodzenie z kijkami jest bardziej złożone niż normalna aktywność chodu, ponieważ stwierdzono, że stymuluje podkorową aktywność mózgu.

In order to avoid cardiovascular complications, qualification for the exercises is mandatory after the exercise tolerance assessment is completed. Based on the assessment, a scheduled training program for people with Parkinson's Disease can be set, which should be adapted to the stage of disability and should take the duration, frequency and intensity of exercise into account. The most important benefits of NW are engagement of large muscle groups compared to regular marching, increased energy expenditure during activity, improving the overall function of the joints, and learning technical skills applicable in everyday life. In addition NW was found to be beneficial for psychological wellbeing . According to Monteiro and Franzoni, walking with poles is more complex than normal gait activity, as it was found to stimulate the subcortical activity of the brain.