Poradnik / Nordic walking w drugiej połowie życia


Starzenie się społeczeństwa powoduje poważne problemy zdrowotne na całym świecie problemów zdrowotnych na całym świecie z powodu wzrostu liczby chorób związanych z zaawansowanym wiekiem. Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jednym z najważniejszych wyzwań związanych ze starzeniem się populacji jest zapewnienie właściwej
rehabilitacji ruchowej dla starszych pacjentów. Aktywność fizyczna, nawet o niskiej intensywności, może poprawić jakość życia (QoL) i zmniejszyć wskaźnik niepełnosprawności u osób starszych. Wyzwaniem jest znalezienie formy aktywności fizycznej odpowiedniej dla osób starszych. Celem niniejszego artykułu jest przegląd literatury dotyczącej skuteczności i bezpieczeństwa stosowania nordic walking (NW) w rehabilitacji leczniczej u pacjentów w zaawansowanym wieku. Metody Badania randomizowane porównujące NW z różnymi schematami długotrwałej rehabilitacji ruchowej u starszych osób dorosłych (średnia wieku 65 lat) zostały wybrane do przeglądu. Badania zostały zidentyfikowane poprzez przeszukanie bazy Medline obejmującej ostatnie 21 lat. Wyniki Zidentyfikowano 74 badania dotyczące tego tematu, 37 z nich spełniało wymagane kryteria, a 27 z nich przeanalizowano w niniejszym przeglądzie.


Increased aging population is causing major worldwide health problems due to the rise in diseases associated with advanced age. According to the World Health Organization (WHO) guidelines, one of the most important challenges with the aging population is providing proper physical rehabilitation for older patients. Physical activity, even with low intensity, can improve the quality of life (QoL) and reduce the disability rate in the elderly population. It is challenging to find a form of physical activity suitable for older people. The objective of this article is to review the literature regarding the effectiveness and safety of Nordic walking (NW) in therapeutic rehabilitation in patients of an advanced age. Methods Randomized studies comparing NW with different patterns of long-lasting physical rehabilitation in older adults (average age 65 years) were selected for the review. Studies were identified through a Medline database search covering the last 21 years. Results Seventy-four studies on this subject were identified, 37 of them fulfilled the required criteria and 27 of these were analyzed in this review.