Poradnik / Zastosowanie Nordic Walking w Dziennych Ośrodkach Pomocy do użytku dla społeczeństwa


W starzejącym się społeczeństwie ważne jest zapewnienie osobom starszym mieszkającym w społeczności lokalnej ciągłych usług socjalnych w celu utrzymania i poprawy ich sprawności fizycznej. Celem tego badania było zbadanie wpływu sprawności fizycznej, postawy ciała i jakości życia (QoL) na osoby starsze mieszkające w społeczności lokalnej, korzystające z kijków do chodzenia w ośrodku dziennym. Uczestnicy zostali zrekrutowani spośród osób korzystających z usług dziennych, a następnie losowo wybrano grupę kontrolną i grupę interwencyjną (chodzącą z kijkami). Członkowie grupy otrzymali pozwolenie na używanie kijków podczas chodzenia i poruszania się w codziennej rutynie w ośrodku opieki dziennej przez 3 miesiące. Trzydziestu pięciu i 22 uczestników w grupach kontrolnej i interwencyjnej, odpowiednio, zostało poddanych pomiarom sprawności fizycznej, postawy i jakości życia na poziomie wyjściowym i na sesji końcowej, a pomiary zostały porównane z poziomami przed i po interwencji w obu grupach.
W grupie kontrolnej po 3 miesiącach test "wstań i idź" był wykonywany znacznie wolniej niż na początku. Efekty 3-miesięcznego chodzenia z kijkami dla starszych osób mieszkających w społeczności lokalnej wykazały poprawę oceny komponentu fizycznego (Physical Component Summary) oraz wyższą jakość życia. Nie stwierdzono jednak istotnego wpływu interwencji na funkcje fizyczne.


In an aging society, it is important to provide community-dwelling frail elderly with ongoing social services to maintain and improve their physical function. The purpose of this study was to
investigate the effects of physical fitness, posture, and quality of life (QoL) on community-dwelling elderly using pole walking at a day service center.
Participants were recruited from day service users, and a control group and intervention (pole walking) group were randomly selected. Pole walking group members were allowed
to use poles during walking and ambulation in the daily routine of a day service center for 3 months. Thirty-five and 22 participants in the control and pole walking groups, respectively, were measured for
physical fitness, posture, and QoL at the baseline and at the final session, and the measurements were compared to pre- and postintervention levels in both groups.
In the control group, a timed up and go test after 3 months was performed significantly slower than at baseline. The effects of 3 months of pole walking on community-dwelling elderly day service users showed improved Physical Component Summary scores of higher Quality of Life. However, there was no significant effect of physical functions due to the intervention.