Poradnik / Efekty 3-tygodniowego treningu Nordic Walking na poziom aerobowej wydolności fizycznej i sylwetkę


Nordic walking to wszechstronna forma ćwiczeń dla każdej grupy wiekowej i płci, zarówno dla osób o słabej kondycji fizycznej, jak i wyczynowych sportowców. Stosując prawidłową technikę nordic walking, angażujemy aż 90% mięśni ciała. Celem pracy było sprawdzenie, czy zastosowanie krótkotrwałego (3 tygodnie) treningu nordic walking w jakikolwiek sposób wpływa na poziom tlenowej wydolności fizycznej oraz skład ciała młodych kobiet. W badaniu wzięło udział 10 kobiet w wieku 22-23 lat. Trening nordic walking odbywał się 3 razy w tygodniu przez trzy tygodnie. Czas jednostki treningowej wynosił 60 minut. Przed i po zakończeniu cyklu treningowego oceniano poziom wydolności fizycznej aerobowej (test Astranda-Rhyminga) oraz skład ciała metodą impedancji bioelektrycznej. Nawet krótkotrwały, ale regularny trening nordic walking może powodować korzystne zmiany adaptacyjne w organizmach zdrowych młodych kobiet. Po 3 tygodniach treningu stwierdzono wzrost tlenowej wydolności fizycznej, zmniejszenie masy ciała i procentowej zawartości tkanki tłuszczowej.


Nordic walking is a comprehensive form of exercise for every age group and gender, both for people with poor physical condition, as well as high-performance athletes. Using the correct technique of Nordic walking, we engage as much as 90% of the body muscles. The aim of this study was to verify whether the application of short-term (3 weeks) Nordic walking training in any way affect the level of aerobic physical fitness and body composition of young women. The study involved 10 women aged 22-23 years. Nordic walking training was held 3 times a week for three weeks. Training unit time was 60 minutes. Before and after completing the training cycle the level of aerobic physical fitness (Astrand-Rhyming test) and body composition by bioelectrical impedance was assessed.. Even short-lasting, but regular Nordic walking training can cause favorable adaptive changes in organisms of healthy young women. After 3 weeks of training, there was an increase in aerobic physical fitness, a reduction of body weight and percentage content of body fat.