Poradnik / Kijki do Nordic Walking natychmiastowo poprawiają dystans marszu u pacjentów z przerywanym niedowładem połowiczym


Zbadanie natychmiastowego wpływu nordic pole walking (NPW) na dystans chodu i obciążenie układu krążeniowo-oddechowego u pacjentów z przerywanym obrzękiem.
Przy użyciu standaryzowanego testu na bieżni (3,2 kmh1 przy nachyleniu 4%), dystans chodu, reakcje układu krążeniowo-oddechowego, ból nóg i odczuwany wysiłek podczas NPW porównano z z reakcjami wywołanymi przez normalny chód u 20 pacjentów z klaudycją przerywaną. Strona Odległość do początku bólu związanego z klaudracją (claudication distance: CD) i do maksymalnego dystansu dystansu (MWD), częstości akcji serca (HR), parametrów gazów wydechowych, bólu nóg (Skala CR-10 Borga) i odczuwanego wysiłku (Skala CR-10 Borga). Porównywano odczuwany wysiłek (Skala Borga: RPE).
CD wzrosła istotnie z mediany (zakresu) dystansu 77 m (28e503) do 130 m (41e1080), a MWD wzrosła istotnie z 206 m (81e1078) do 285 m (107e1080), gdy pacjenci korzystali z kijków (PZ). gdy pacjenci używali kijków nordyckich (PZ0,000). Poziom bólu nóg w MWD był również istotnie podczas NPW (PZ0,002). Odczuwany wysiłek podczas MWD nie zwiększył się pomimo wzrostu pracy krążeniowo-oddechowej, na co wskazuje wzrost zużycia tlenu (16,5%; PZ0,000).
Wyniki te pokazują, że NPW natychmiast umożliwia pacjentom z przerywanym z klaudycją przerywaną, pomimo większego obciążenia pracą, umożliwia natychmiastowy chód z mniejszym bólem. NPW może być również przydatną strategią ćwiczeń w celu poprawy wydolności układu krążenia u pacjentów z przerywanym klaudycją.


To investigate the immediate effects of Nordic pole walking (NPW) on walking distance and cardiopulmonary workload in patients with intermittent claudication.
Using a standardised treadmill test (3.2 kmh1 at 4% gradient), walking distance, cardiopulmonary responses, leg pain and perceived exertion during NPW were compared to responses evoked by normal walking in 20 patients with intermittent claudication. The distance to onset of claudication pain (claudication distance: CD) and to maximum walking distance (MWD), heart rate (HR), expired gas parameters, leg pain (Borg’s CR-10 Scale) and perceived exertion (Borg’s Rating of Perceived Exertion: RPE Scale) were compared.
CD increased significantly from a median (range) distance of 77 m (28e503) to 130 m (41e1080) and MWD increased significantly from 206 m (81e1078) to 285 m (107e1080) when patients used the Nordic poles (PZ0.000). The level of leg pain at MWD was also significantly reduced during NPW (PZ0.002). Perceived exertion atMWDdid not increase despite an increase in cardiopulmonary work, as indicated by an increase in oxygen consumption (16.5%; PZ0.000).
These results show that NPW immediately enables patients with intermittent claudication to walk further with less pain, despite a higher workload. NPW might also be a useful exercise strategy for improving the cardiovascular fitness of patients with intermittent claudication.