Poradnik / Nordic Walking jako alternatywna forma rekreacji ruchowejCelem pracy było zebranie i przedstawienie respondentom, autorom nurtujących ich zagadnień związanych z rekreacją ruchową, jaką jest Nordic Walking oraz jak często podejmują aktywność fizyczną, a także co jest dla nich priorytetem w utrzymaniu zdrowia.
Badania przeprowadzono na grupie osób uprawiających nordic walking w sposób zorganizowany oraz na osobach ćwiczących indywidualnie. Cała badana populacja była zróżnicowana pod względem wieku, płci, miejsca zamieszkania i wykształcenia. Kwestionariusz ankiety został rozprowadzony wśród czterdziestu anonimowych respondentów.
W analizie zdecydowaną większość badanych stanowiły kobiety w średnim wieku. Nordic Walking jest tą formą aktywności fizycznej, która skierowana jest do szerokiego grona ćwiczących, zróżnicowanych pod względem wieku i sprawności. Uprawianie tego sportu ma znaczący wpływ na zdrowie człowieka, na jego samopoczucie, jak również na całokształt życia codziennego. Uczestnictwo w różnych formach aktywności rozwija zdrowie i sprawność człowieka, jest doskonałym elementem w rozwoju relacji międzyludzkich, jak również ważnym elementem rozwoju społeczno-kulturowego naszej cywilizacji.
Można zatem stwierdzić, że na szlakach Nordic Walking często spotykają się kobiety w wieku 31 - 50 lat. Sport ten jest najbardziej popularny w dużych miastach, w środowiskach z wyższym wykształceniem, pracujących twórczo. Ponad 50% (51%) Nordic Walking nauczyło się od znajomych i prawidłowo kojarzy sport chodzenia ze specjalnymi kijkami (90%).

The aim of this study was to gather and present the respondents, the authors bothering issues pastime, which is Nordic Walking and how often they undertake physical activity, and what is their priority in maintaining health.
The study was conducted on a group of people practicing Nordic walking in an organized manner and to the persons practicing individually. The entire population studied was diverse with regard to age, sex, place of residence and education. The questionnaire was distributed among forty-anonymous respondents.
The analysis of the vast majority of research respondents were middle-aged women. Nordic Walking is this form of physical activity that is addressed to a wide range of practitioners, diverse in terms of age and efficiency. Playing this sport has a significant impact on human health, on his mood, as well as the whole of everyday life. Participation in various forms of activity develops health and human performance is excellent in the development of interpersonal relationships, as well as an important element of the socio-cultural development of our civilization.
It can therefore be argued that the Nordic Walking trails often meet women between the ages of 31 - 50 years. The sport is most popular in major cities in environments with higher education, working creatively. Over 50% (51%) of Nordic Walking learned from friends and correctly associate the sport of walking with special poles (90%)