Poradnik / Nordic Walking jako interwencja ruchowa zmniejszająca dolegliwości bólowe u kobiet stosujących inhibitory aromatazy


Określenie wykonalności próby zastosowania nordic walking jako interwencji ruchowej u kobiet z towarzyszącą artralgią (AIAA). Badanie wykonalności przeprowadzono na próbie kobiet z AIAA z zastosowaniem randomizowanego projektu kontrolnego. Kobiety były randomizowane do ćwiczeń (sześciotygodniowy nadzorowany grupowy trening nordic walking raz w tygodniu z rosnącym elementem niezależnym, po którym następowało sześć tygodni, 4 x 30 minut/tydzień niezależnego nordic walking) lub do rozszerzonej, zwykłej opieki. Zebrano dane na temat rekrutacji, utrzymania się w grupie, stosowania się do ćwiczeń, bezpieczeństwa i akceptowalności. Krótki Inwentarz Bólu, Kwestionariusz Aktywności Fizycznej GP oraz pomiary biopsychospołeczne były wypełniane na początku, po 6 i 12 tygodniach. Czterdzieści ze 159 kwalifikujących się kobiet zostało zrekrutowanych, a wskaźnik rezygnacji wyniósł 10%. Nie zaobserwowano zwiększonego obrzęku limfatycznego ani długotrwałego lub poważnego urazu. Przydatność wynosiła >90% w przypadku cotygodniowego grupowego nordic walking pod nadzorem, a podczas samodzielnego nordic walking >80% kobiet realizowało jedną do dwóch sesji nordic walking w tygodniu. Od poziomu wyjściowego do punktu końcowego badania ogólny poziom aktywności wzrósł, a ból zmniejszył się zarówno w grupie interwencyjnej, jak i kontrolnej. Nasze wyniki wskazują, że kobiety z AIAA są przygotowane do podjęcia Nordic walking, ukończenia sześciotygodniowego kursu pod nadzorem i utrzymania zwiększonego poziomu aktywności przez okres 12 tygodni bez żadnych negatywnych skutków.

To determine the feasibility of a trial of Nordic walking as an exercise intervention for women with associated arthralgia (AIAA).  A feasibility study was carried out in a sample of women with AIAA using a randomized control design. Women were randomized to exercise (six-week supervised group Nordic walking training once per week with an increasing independent element, followed by six weeks 4 x 30 minutes/week independent Nordic walking); or enhanced usual care. Data were collected on recruitment, retention, exercise adherence, safety, and acceptability. The Brief Pain Inventory, GP Physical Activity Questionnaire, and biopsychosocial measures were completed at baseline, six and 12 weeks. Forty of 159 eligible women were recruited and attrition was 10%. There was no increased lymphedema and no long-term or serious injury. Adherence was >90% for weekly supervised group Nordic walking, and during independent Nordic walking, >80% women managed one to two Nordic walking sessions per week. From baseline to study end point, overall activity levels increased and pain reduced in both the intervention and control groups. Our findings indicate that women with AIAA are prepared to take up Nordic walking, complete a six-week supervised course and maintain increased activity levels over a 12-week period with no adverse effects