Poradnik / Nordic walking jako nowy model rehabilitacji oddechowej pacjentów kwalifikowanych do transplantacji płuc


Korzyści z rehabilitacji oddechowej osób z przewlekłymi chorobami płuc, takimi jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, mukowiscydoza i śródmiąższowe włóknienie płuc, zostały opisane
w piśmiennictwie. Oparte na dowodach wytyczne dotyczące ćwiczeń pacjentów przed transplantacją płuc i po transplantacji płuc nie zostały dotąd opracowane. W obecnym badaniu autorzy przedstawiają wstępne wyniki rehabilitacji oddechowej przy użyciu techniki Nordic walking (PRNW) u pacjentów kwalifikowanych do zabiegu transplantacji płuc w Polsce. Oceniając dziesięcioosobową grupę pacjentów
po 12 tyg. PR-NW, autorzy zaobserwowali znaczną poprawę w tolerancji wysiłku (ocenianą w teście 6-minutowego marszu) przy braku efektów niepożądanych. Okazało się, że zalecone ćwiczenia są bezpieczne i korzystne dla pacjentów z krańcową postacią przewlekłej choroby płuc, którzy są kwalifikowani do przeszczepu płuc, a metoda Nordic walking powinna być przedmiotem przyszłych badań w tej grupie chorych.

The benefits of pulmonary rehabilitation (PR) in individuals with chronic lung diseases such as chronic obstructive pulmonary disease (COPD), cystic fibrosis (CF) and interstitial lung
disease (ILD) have been well docu¬mented. Yet evidence-based guidelines for PR in pre- and post-lung transplant patients have not been developed. In this study the authors present preliminary
results of an observational cohort study of pulmonary rehabilitation with Nordic walking (PR-NW) in patients referred for lung transplantation in Poland. In a small group of patients (10 pts), after 12 weeks of PR-NW the authors observed significant improvement in the distance walked in the 6min walk test (6MWT) without any adverse events. It appears that exercise is safe and benefi¬cial for people with severe end-stage chronic lung disease who are awaiting lung transplantation and Nordic walking should be recommended for future research in this patient population