Poradnik / Nordic Walking poprawia jakość chodzenia u pacjentów z przerywaną chorobą niedokrwienną serca


Choroba tętnic obwodowych (PAD) jest powszechnym schorzeniem, w którym niedostateczny przepływ krwi do kończyny jest spowodowany niedrożnością lub zwężeniem tętnic kończyn. Główną jej  przyczyną jest miażdżyca. Innymi, ale dość rzadkimi przyczynami są: zatorowość tętnic obwodowych, zakrzepowe zapalenie naczyń (choroba Buergera) lub zespoły uciskowe tętnic. Badanie zostało zaakceptowane przez Komisję Etyczną Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Do badania włączono 70 pacjentów w wieku 51-86 lat (+/- 68,27), u których rozpoznano PAD z przerywanym obrzękiem mózgu (IC). Badanych przydzielono do dwóch grup: grupa I - trening na bieżni ruchomej (TT) , grupa II - trening NPW metodą pseudolosową. Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że trzymiesięczny program nadzorowanego treningu chodu prowadzi do istotnego zwiększenia nasilenia objawów klaudynacji (CD) oraz wydłużenia maksymalnego dystansu chodu (MWD). Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy NPW i TT. Mniej kosztowny NPW może być bardziej efektywnym kosztowo sposobem rehabilitacji pacjentów z PAD.


Peripheral arterial disease (PAD) is a common disorder in which insufficient blood flow to limb is caused by obstruction or narrowing of limb arteries. The main causes of PAD is atherosclerosis. Other but quite rare causes are: peripheral arterial embolism, thromboangiitis obliterans (Buerger’s disease) or artery compression syndromes. The study was approved by the Ethics Committee of the Medical University of Wroclaw, Poland
The study included 70 patients aged 51–86 (+/- 68.27) diagnosed with a PAD with intermittent claudication (IC). The subjects were assigned to two gropus: group I – training on a treadmill (TT) , group II – NPW training  using pseudo-randomization method. Our findings clearly show that a three-month supervised walk training program leads to a significant increase in claudication (CD) and maximum walking distance (MWD). No significant differences between NPW and TT were detected. The less costly NPW might be a more cost-effective way of rehabilitation for PAD patients.