Poradnik / Nordic walking w fibromialgii: sposób promowania sprawności fizycznej łatwy do zalecania przez zapracowanych klinicystów


Łącznie 67 kobiet z bromialgią fi zrekrutowano do badania wysiłkowego i randomizowano do umiarkowanego lub intensywnego marszu nordic walking (wiek 48 ± 7,8 lat) lub do grupy kontrolnej uprawiającej nadzorowany marsz o niskiej intensywności (wiek 50 ± 7,6 lat). W sumie 58 pacjentów ukończyło badanie. Stwierdzono istotnie większą poprawę w teście 6-minutowego marszu w grupie uprawiającej nordic walking (P = 0,009) w porównaniu z grupą uprawiającą chód o niskiej intensywności. Stwierdzono istotnie większy spadek częstości akcji serca podczas wysiłku (P = 0,020) i istotnie lepsze wyniki w kwestionariuszu wpływu fibromialgii na funkcję fizyczną (P = 0,027) w grupie nordic walking w porównaniu z grupą chodzenia o niskiej intensywności. Nie wykazano różnicy między grupami w punktacji ogólnej i punktacji bólu w kwestionariuszu Fibromyalgia Impact Questionnaire. Autorzy konkludują, że ćwiczenia aerobowe o umiarkowanej do wysokiej intensywności poprzez nordic walking dwa razy w tygodniu przez 15 tygodni okazały się być możliwym do zastosowania sposobem ćwiczeń, skutkującym poprawą wydolności funkcjonalnej i zmniejszeniem poziomu ograniczeń aktywności.

A total of 67 women with fi bromyalgia were recruited to an exercise study and were randomized to moderate-to-high-intensity Nordic walking (age 48 ± 7.8 years) or to a control group engaging in supervised low-intensity walking (age 50 ± 7.6 years). A total of 58 patients completed. Significantly greater improvement in the 6-minute walk test was found in the Nordic walking group (P = 0.009), compared with the low-intensity walking group. A significantly larger decrease in exercise heart rate (P = 0.020) and significantly improved scores on the Fibromyalgia Impact Questionnaire Physical function (P = 0.027) were found in the Nordic walking group as compared with the low-intensity walking group. No betweengroup difference was found for the Fibromyalgia Impact Questionnaire total or pain scores. The authors conclude that moderate-to-high intensity aerobic exercise by means of Nordic walking twice a week for 15 weeks was found to be a feasible mode of exercise, resulting in improved functional capacity and a decreased level of activity limitations.