Poradnik / Potencjalne korzyści z uprawiania Nordic Walking dla pacjentów poddawanych radioterapii


W ostatniej dekadzie pojawiło się coraz więcej dowodów na korzyści płynące z ćwiczeń fizycznych jako interwencji mającej na celu kontrolę efektów ubocznych związanych z chorobą nowotworową, takich jak zmęczenie (CRF) i ból. Nordic Walking (NW) jest aktywnością fizyczną o ogromnych zaletach fizjologicznych i psychospołecznych w porównaniu z bardziej tradycyjnymi rodzajami ćwiczeń aerobowych, takich jak chodzenie czy bieganie. Polega on na dodaniu do normalnego wzorca chodzenia pary specjalnych kijków, które pomagają napędzać ciało do przodu. W ten sposób praca górnej i dolnej części ciała jest zintegrowana w symetryczny i zrównoważony sposób. 
NW znacząco zwiększa zużycie tlenu, częstość akcji serca i wydatek energetyczny w porównaniu z normalnym chodzeniem z tą samą prędkością, jednak ze względu na rozłożenie wysiłku pomiędzy górną i dolną część ciała, odczuwany wysiłek pozostaje niski. NW może zatem przynieść znaczące korzyści fizjologiczne bez zwiększania odczuwanego wysiłku. Jest to szczególnie istotne, gdy rozważa się przestrzeganie programów ćwiczeń.
NW jako interwencja poprawiająca sprawność fizyczną pacjentów poddawanych radioterapii może potencjalnie skutkować lepszymi wynikami fizjologicznymi w porównaniu z innymi formami ćwiczeń aerobowych. Co więcej, wiąże się ona z mniejszym odczuwanym wysiłkiem, co może złagodzić słabe przystąpienie do programów ćwiczeń. Istnieje potrzeba przeprowadzenia randomizowanych badań kontrolowanych z wykorzystaniem NW jako interwencji w celu uzyskania dowodów i informacji dla przyszłej praktyki.There has been growing evidence during the last decade on the benefits of physical exercise as an intervention to control cancer related side effects such as cancer related fatigue (CRF) and pain. Nordic Walking (NW) is a physical activity with great physiological and psychosocial advantages over more traditional aerobic types of exercise such as walking or running. It consists on adding a pair of specific poles, that help propel the body forward, to the normal walking pattern. In this way the work of the upper and lower body is integrated in a symmetric and balanced way.
 NW significantly increases oxygen consumption, heart rate and energy expenditure when compared to normalwalking at the same speed, however, and due to the effort being spread between the upper and lower body, the perceived exertion remains low. NW can therefore result in significant physiological benefits without increased perceived exertion. This is particularly relevant when considering adherence to exercise programs.
 NW as an intervention to improve the physical fitness of patients undergoing radiotherapy can potentially result in better physiological outcomes when compared to other forms of aerobic exercise. Moreover, it is related to lower perceived exertion which can palliate the poor adherence to exercise programs. There is a need for randomized controlled trials using NW as an intervention in order to produce evidence and inform future practice.