Poradnik / Wpływ Nordic Walking na aktywność fizyczną osób starszych


Nordic Walking jest formą aktywności fizycznej, która szybko zyskuje na popularności i jest odpowiednia dla osób w różnym wieku i o różnym stanie zdrowia. Postawiliśmy hipotezę, że po 12 tygodniach ćwiczeń Nordic Walking u osób starszych nastąpią pewne zmiany, m.in. zwiększy się elastyczność odcinka lędźwiowego kręgosłupa, zwiększy się wytrzymałość siłowa kończyn dolnych, poprawi się wytrzymałość aerobowa, zmniejszy się proporcjonalna masa tkanki tłuszczowej.
Celem badań było określenie i ocena wpływu Nordic Walking na wydolność fizyczną osób starszych.
Badaniami objęto 41 osób (11 mężczyzn i 30 kobiet), których średnia wieku wynosiła 65 ± 5 lat. Aktywność fizyczną badanych oceniano na podstawie Kwestionariusza Oceny Poziomu i Intensywności Aktywności Fizycznej (RAPA). W celu określenia sprawności fizycznej badanych wykonano test wytrzymałości łydek według metodyki zaproponowanej przez P. Mark i S. Tremblay (1992), test gibkości kręgosłupa lędźwiowego "sitreach", spirometrię, test wytrzymałości tlenowej. Osoby badane wykonywały treningi Nordic Walking dwa razy w tygodniu. Czas trwania badania wynosił 12 tygodni.
Osoby, które brały udział w sesjach treningowych Nordic Walking wykazały poprawę wskaźników wytrzymałości tlenowej, mniejszą masę ciała oraz niższy stosunek obwodu talii do wymiarów bioder. Elastyczność odcinka lędźwiowego kręgosłupa wzrosła u osób, które nie były aktywne fizycznie.
Nordic Walking ma pozytywny wpływ na sprawność fizyczną osób starszych. Zaangażowanie w ćwiczenia Nordic Walking ma wyraźniejszy wpływ na sprawność fizyczną osób mniej aktywnych fizycznie niż osób bardziej aktywnych fizycznie.

Nordic Walking is a form of physical activity which is rapidly gaining its popularity and is suitable for people of various ages and health conditions. We hypothesized that after 12 weeks of Nordic Walking exercises elderly people would experience certain changes, including increased flexibility of the lumbar spine area, increased strength endurance of the lower limbs, better aerobic endurance, decreased proportional fat mass.
Research aim was to determine and asses the influence of Nordic Walking on the physical capability of elderly people.
The study included 41 subjects (11 men and 30 women): their average age was 65 ± 5 years. Physical activity of the subjects was evaluated according to their physical activity level and intensity evaluation questionnaire (RAPA). In order to determine physical fitness of the subjects we performed calf endurance test based on P. Mark and S. Tremblay’s (1992) proposed methodology, lumbar spine flexibility was evaluated by the “sitreach” test, spirometry, aerobic endurance test. The subjects performed Nordic Walking training sessions two times a week. The duration of the study was 12 weeks.
The people who engaged in the Nordic Walking practice sessions showed improved indicators of aerobic endurance, smaller body mass and lower ratio of waist/hip sizes. The flexibility of the lumbar spine area increased for the people who had been physical inactive.
Nordic Walking holds a positive impact on the physical capability of elderly people. Engagement in the Nordic Walking exercises has a more obvious effect on the physical capability of the people who are less physically active than of the people who are more physically active.